Algemene verkoopvoorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden vermeld op de site zijn van toepassing voor het geheel van aankopen verricht via de online verkoopsite www.senteursdailleurs.com van Senteurs d’Ailleurs.Via deze online verkoopsite biedt Senteurs d’Ailleurs hoofdzakelijk de verkoop aan van hoge kwaliteit parfumerie- en schoonheidsproducten. De algemene verkoopvoorwaarden zijn ter beschikking in het Frans , het Nederlands en het Engels.

1. Identificatie van de partijen

In het kader van de Algemene Verkoopvoorwaarden hebben de termen "verkoper", "wij" of “Senteurs d’Ailleurs” betrekking op de BV naar Belgisch recht Senteurs d'Ailleurs.

Sociale zetel en leveringsadres

Senteurs d’Ailleurs s.r.l.
Stefaniaplein, 1A/3
B-1050 Brussel

Tél +32 (02) 511 69 69
Fax +32 (02) 502 58 43

E-mail Parfumerie: boutiqueparfumerie@senteursdailleurs.com
E-mail Cosmétique : boutiquecosmetique@senteursdailleurs.com

Siège Social et administratif
Senteurs d'Ailleurs s.r.l.
Rue de Stassart 131
B-1050 Bruxelles

Tél +32 (02) 513 87 70
Fax +32 (02) 502 58 43

E-mail: sales@senteursdailleurs.com
Site: www.senteursdailleurs.com

BTW BE 0460.475.430
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 460.475.430.

In het kader van de Algemene Verkoopvoorwaarden verwijzen de termen « koper » en « u » naar de persoon  die  een  bestelling  plaatst.  De  verkoper  heeft  het  recht  om  aan  de  koper  allerhande inlichtingen te vragen ( juiste naam, adres, sociale zetel, BTW nummer, identiteit en bevoegdheden van zijn vertegenwoordigers, enz... ). Indien een natuurlijke persoon een bestelling plaatst in naam van een bedrijf, dan is dit  bedrijf geëngageerd ten opzichte van de verkoper, zelfs indien de natuurlijke persoon niet over de vereiste bevoegdheden beschikte. Daarenboven is deze natuurlijke persoon persoonlijk  verantwoordelijk ten opzichte van de verkoper voor  de goede  uitvoering van alle verplichtingen die voortvloeien uit het contract. De koper verklaart over volledige rechtsbevoegdheid te beschikken.

2. Hosting

de huidige e-shop wordt gehost door het bedrijf Fastcomet en is gerealiseerd door het bureau Mc Arnolds.

3. Aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Alle  aanbiedingen, bestellingen, bevestigingen van bestellingen, verkoop en levering van  Senteurs d’Ailleurs via de internet site zijn onderworpen aan de Algemene Verkoopvoorwaarden, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.

De verkoper kan te allen tijde de Algemene Verkoopvoorwaarden wijzigingen. u kunt te allen tijde kennis nemen van de geldende Algemene Verkoopvoorwaarden door op de link te klikken. De versie van Algemene Verkoopvoorwaarden, geldend op het ogenblik van het doorgeven van de bestelling, zal van toepassing zijn op het ogenblik dat eerstgenoemde aanvaard zijn. Elke wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden, die gebeurt na plaatsing van de bestelling, zal slechts van toepassing zijn op toekomstige bestellingen.

4. Afsluiting van het contract

Het contract wordt als afgesloten beschouwd op het ogenblik van de finale registratie van de bestelling in het informaticasysteem van de verkoper.

5. Bestellingsmodaliteiten van de goederen

De Internet site laat toe om online een keuze van producten, verkocht door Senteurs d’Ailleurs, te bestellen. Om een product te kunnen kopen, zal de koper zich bij zijn eerste bestelling moeten identificeren door een klantenrekening te openen en een bestellingsformulier in te vullen met een aantal verplichte velden, zodat zijn keuze door de koper kan in rekening genomen worden.

Alle noodzakelijke stappen voor het plaatsen van een bestelling zijn toegelicht op de Internet site. Voor elk  product, gekozen op de Internet  site, zal er automatisch een samenvattende pagina verschijnen met een foto van het product, zijn eigenschappen en referenties, de gekozen hoeveelheid, de eenheidsprijs en de totale prijs van uw bestelling.

Meteen na bevestiging zal uw bestelling verstuurd worden naar de verkoper voor behandeling (zie artikel 7: "Goedkeuring van  bestelling". Alhoewel alles in  het werk gesteld wordt om te garanderen dat de uiterlijke kenmerken van de Senteurs d’Ailleurs producten, waarvan foto's getoond worden op de Internet site, waarheidsgetrouw zijn, kunnen er verschillen optreden, dit bijvoorbeeld door technische beperkingen in de weergave van kleuren op uw beeldscherm. De verkoper kan bijgevolg niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of onjuistheden in kleuren of motieven op de foto's of de grafische voorstellingen van de Senteurs d’Ailleurs producten die op de Internet site getoond worden.

De koper zal de mogelijkheid hebben om, alvorens zijn bestelling definitief te bevestigen, het detail van zijn bestelling en de totale prijs ervan te controleren en eventuele fouten te verbeteren. De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren van een koper met wie hij een geschil heeft met betrekking tot een voorgaande bestelling, of indien de verkoper met reden meent dat de koper inbreuk gepleegd heeft op de Algemene Verkoopvoorwaarden, of dat deze betrokken is bij een frauduleuze praktijk, of om gelijk welk ander wettig motief.

Voor elke uitzonderlijke bestelling wordt de koper verzocht contact op te nemen met de Klantendienst van Senteurs d’Ailleurs, hetzij per mail op het adres sales@senteursdailleurs.com, hetzij telefonisch op het nummer ++32 2 513 8770.

6. Beschikbaarheid van de goederen

Ons productaanbod en onze prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de Internet site en voor zover de voorraad strekt. In dit verband zullen inlichtingen met betrekking tot de beschikbaarheid van producten u eventueel verstrekt worden op het ogenblik dat u uw bestelling plaatst. Uitzonderlijk kunnen er zich fouten of wijzigingen voordoen, namelijk in  geval van gelijktijdige bestelling  van eenzelfde product door meerdere kopers. Ingeval van het onbeschikbaar zijn van een product na plaatsing van  uw bestelling, zullen  wij u zo spoedig mogelijk op  de hoogte stellen via  mail of telefonisch. U zal hierbij in de gelegenheid gesteld worden om een ander product te bestellen of uw bestelling te annuleren. Indien u ervoor kiest om uw bestelling te annuleren, dan zal het betaalde bedrag uiterlijk binnen de 30 dagen teruggestort worden op het rekeningnummer waarmee u de bestelling betaald hebt. De verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor voorraadtekort of onbeschikbaarheid van producten.


De koper behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaandelijke melding de op de Internet site aangeboden producten te wijzigen.

7. Goedkeuring van de bestelling

Op het einde van het bestellingsproces wordt u gevraagd om te klikken op "bestelling bevestigen". Meteen na goedkeuring wordt uw bestelling overgemaakt aan Senteurs d’Ailleurs voor behandeling. Uw bestelling kan dan  niet meer gewijzigd  of geannuleerd worden, tenzij volgens de voorwaarden die expliciet voorzien zijn in de Algemene Verkoopvoorwaarden of in omstandigheden zoals voorzien door de van kracht zijnde wetten. De goedkeuring van uw bestelling houdt van uwentwege de aanvaarding in van het geheel der Verkoopvoorwaarden. Nadat de koper  zijn bestelling goedgekeurd heeft, zal Senteurs d’Ailleurs ontvangst hiervan bevestigen zonder onnodige vertraging en per mail. De ontvangstbevestiging met onder meer een samenvatting van uw bestelling, wordt u per mail toegestuurd.


Behoudens bewijs van het tegendeel, vormen de gegevens, geregistreerd op de lnternet site, het bewijs van het geheel der transacties tussen de verkoper en de koper. Ingeval van betwisting met betrekking tot een transactie uitgevoerd via de Internet site zullen de gegevens geregistreerd door Senteurs d’Ailleurs, behoudens bewijs van het tegendeel, beschouwd worden als bewijs van het voorwerp van de transactie.


8.  Prijzen en betalingsmodaliteiten

De prijzen van de Senteurs d’Ailleurs producten zijn aangeduid in euro, met inbegrip van douanerechten, BTW en alle andere accijnzen maar zonder leveringskosten. Het te betalen bedrag van uw  bestelling omvat de verzendingskosten naargelang de gekozen verzendingswijze (zie hieronder "Verzendingen en Leveringen"). Los van de leveringskosten, kunnen de prijzen van de Senteurs d’Ailleurs producten eveneens variëren naargelang de woonplaats van de koper en / of het leveringsadres, opgegeven door de koper. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die op de Internet site weergegeven zijn op het ogenblik van goedkeuring van uw bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid van de bestelde producten op dat ogenblik.

Wij aanvaarden enkel betalingen met credit card. Alle bestellingen dienen in euro vereffend te worden. De aanvaarde bankkaarten zijn Mastercard en Visa. Uw bestelling wordt pas verstuurd na controle van uw betalingswijze. Uw credit kaart wordt pas gedebiteerd op het moment dat uw bestelling verzonden wordt. Ingeval van niet beschikbaar zijn van sommige bestelde goederen (zie artikel 6 supra -« Beschikbaarheid »), zullen enkel de prijzen en verzendingskosten voor de beschikbare producten aangerekend worden.

De koper garandeert de verkoper dat hij titularis is van de bankkaart en dat de naam op de bankkaart die gedebiteerd wordt, de zijne is. Vervolgens deelt hij op een op Internet beveiligde omgeving het 16- delig nummer en de vervaldatum alsook, indien nodig, de driedelige cijfercode op de achterkant van zijn  bankkaart  mee. Teneinde fraude op het  Internet te  voorkomen,  zal er een online controle uitgevoerd  worden  bij  de  betreffende  financiële organismen, ondervraagd  via  het  systeem  van OGONE NV (hierna 'betalingsorganisme" ) Dit bedrijf zal verantwoordelijk zijn voor het bewaren en automatisch behandelen van de informatie met betrekking tot elke bestelling alsook de gegevens van de bankkaarten, in een beveiligde omgeving. Voor het overige worden de gegevens met betrekking tot de bestellingen automatisch verwerkt onder de verantwoordelijkheid van het betalingsorganisme. De geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel een analyseniveau vast te leggen van een transactie en fraude te bestrijden.

Het betalingsorganisme en de verkoper zijn de bestemmelingen van de gegevens die betrekking hebben op elke bestelling. Het niet overmaken van de gegevens met betrekking tot een bestelling verhindert de verwerking en de analyse van de betreffende transactie.

Niet betaling ten gevolge van frauduleus gebruik van een bankkaart kan voor gevolg hebben dat de gegevens   met   betrekking  tot de onbetaalde  bestelling  geplaatst  worden  in een   bestand "betalingsincidenten". Een verkeerde verklaring of een anomalie kunnen eveneens het  voorwerp vormen van een specifieke behandeling. De koper heeft te allen tijde recht op toegang, rechtzetting en oppositie van het geheel van zijn persoonlijke  gegevens  door   schriftelijk bevestiging en staving van zijn identiteit  bij het betaalorganisme. In de hypothese dat, om welke reden ook (oppositie, weigering van de bank), het debiteren van het tegoed door de koper onmogelijk zou blijken, wordt de verkoop via de Internet site meteen ontbonden en wordt de transactie geannuleerd.

9. Eigendomsclausule

De bestelde producten blijven de eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige inning van de prijs door de verkoper. Ingeval van betalingsprobleem verbindt u zich ertoe om de ontvangen producten terug te bezorgen aan Senteurs d’Ailleurs en dit meteen bij de eerste vraag. De koper neemt de risico's op zich betreffende geleverde producten (verlies, diefstal of beschadiging door om het even welke oorzaak) en dit  vanaf de effectieve datum van levering.

10. leveringen

Voor alle informatie met betrekking tot de leveringsvoorwaarden verwijzen wij naar onze pagina « Leveringen ». (Link naar pagina leveringen)

11. Terugsturen / inwisselen

Voor de werkwijze met betrekking tot het terugsturen van pakjes verwijzen wij naar de pagina terugsturen

12.  Conformiteit – Garantie

Bij levering dient de koper er zich van te vergewissen dat de artikelen die hem toegestuurd werden overeenstemmen met zijn bestelling. De producten die verkocht worden via de internetsite zijn onderworpen aan de voorwaarden van de wettelijke garanties. De verkoper dient zich aan de garanties te houden voor verborgen gebreken van het verkochte goed waardoor dit niet aangewend kan worden voor het gebruikelijke doel waarvoor het bestemd is of die dermate dit gebruik verminderen dat de koper het niet zou aangeschaft hebben of een lagere prijs zou gegeven hebben indien hij dit op voorhand wist. Ingeval van niet conformiteit of gebrek van het product heeft de verkoper de vrije keuze om te opteren voor vervanging van het product, herstelling van het product of een prijsvermindering, met uitsluitsel van schade en intresten. De verkoper mag het product meerdere keren vervangen of herstellen. De koper kan enkel een prijsverlaging eisen, of de annulering van het contract, na herhaaldelijke tevergeefse pogingen tot vervanging of herstelling.

De garanties zijn niet meer van toepassing ingeval van abnormaal gebruik, behandeling of manipulatie van het product of een gebruik, behandeling of manipulatie van het product die in strijd is met de gebruiksvoorschriften van het product of de instructies verleend door de verkoper.

13. Beperking van aansprakelijkheid

De verkoper kan in geen enkel geval aansprakelijk gehouden worden voor elke onrechtstreekse schade, incident, bijzonder of bijkomend, resulterend uit de aankoop van Senteurs d’Ailleurs producten op de internetsite. De verkoper kan enkel aansprakelijk gesteld worden, hetzij door onrechtmatigheid of contractueel, voor rechtstreekse schade, berokkend aan de koper of elke andere persoon ten gevolge van fraude (bedrog) vanwege de verkoper onder voorbehoud van de dwingende bepalingen van de Belgische wet van 25 februari 1991 met betrekking tot de aansprakelijkheid voor defecte producten.

14. Klachten - Inlichtingen

Pour toute information, réclamation, plainte ou question relative aux Conditions Générales de Vente, les clients devront s’adresser au Service Après Vente de Senteurs d’Ailleurs, adresse, téléphone, courrier électronique sales@senteursdailleurs.com en rappelant le cas échéant le numéro de leur commande.

15. Overmacht

De verkoper kan ontheven worden van een deel of het geheel van zijn verplichtingen ingeval van toeval of overmacht waardoor navolging van deze verplichtingen belemmerd of vertraagd zou worden. Worden onder andere als dusdanig beschouwd: oorlog, opstanden, sociale onrust, pandemieën en sanitaire crisissen, alle mogelijke stakingen en bevoorradingsproblemen van de verkoper.

16. Geschillenbeslechting – Toepasselijk recht

De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn conform aan de Belgische wetgeving opgesteld en te interpreteren. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel (België) bevoegd.

17. Herroepingsrechtn

VU hebt het recht dit contract te herroepen zonder motivatie binnen een termijn van veertien dagen. Het herroepingsrecht vervalt 14 dagen na de dag waarop uzelf of een door u aangestelde derde, anders dan de transporteur, het goed fysiek in bezit heeft. Indien u meerdere goederen besteld hebt met eenzelfde bestelling en die goederen afzonderlijk geleverd werden, vervalt het herroepingsrecht 14 dagen na de dag waarop uzelf of een door u aangestelde derde, anders dan de transporteur, het laatste goed fysiek in bezit heeft.

Om gebruik te kunnen maken van uw herroepingsrecht, dient u ons uw beslissing tot herroeping van dit contract kenbaar te maken door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld brief per post, telefax of e-mail gericht aan Senteurs d’Ailleurs srl, Stassartstraat, 131 – 1050 Brussel, per fax +32 (02) 502 58 43 of per e-mail sales@senteursdailleurs.com).

U kan eveneens het modelformulier voor herroeping invullen op onze internetsite of om het even welke andere ondubbelzinnige melding  doorsturen naar www.senteursdailleurs.com. Ingeval u hiervoor opteert, krijgt u meteen van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging toegestuurd van uw herroeping. Opdat de termijn van het herroepingsrecht in acht zou genomen worden, volstaat het dat u het uitoefenen van het herroepingsrecht meedeelt voor het verval van de periode voorzien voor herroepingsrecht.

Het herroepingsrecht is slechts geldig onder volgende voorwaarden:

 • de verzegelde verpakking van de producten mag niet beschadigd of geopend zijn;
 • de producten dienen volledig te zijn en in hun oorspronkelijke verpakking;
 • de producten moeten bewaard zijn op een droge plek, beschermd tegen licht, warmte en vocht;
 • de aankoopfactuur moet bij de producten gevoegd zijn.

Gevolgen van de herroeping

Ingeval van herroeping van dit contract zullen wij alle betalingen die wij van u ontvangen hebben terugstorten, inclusief de verzendingskosten (met uitzondering van bijkomende kosten mocht u desgevallend geopteerd hebben voor een andere leveringswijze dan de minst dure standaardlevering die wij voorstellen)  dit zonder buitensporige vertraging en, in ieder geval, ten laatste veertien dagen nadat wij ingelicht werden over uw beslissing om het contract te herroepen. Wij zullen tot terugbetaling overgaan met dezelfde middelen waarmee de oorspronkelijke transactie werd aangegaan, tenzij indien u uitdrukkelijk een andere wijze van terugbetalen wenst. In ieder geval zal deze terugbetaling geen bijkomende kosten met zich meebrengen voor u.
Wij stellen de terugbetaling uit totdat het goed terug in ons bezit is of totdat u een bewijs hebt voorgelegd dat het goed verstuurd werd, waarbij het eerste van deze feiten dat zich voordoet als weerhouden datum zal gelden. U zal het goed dienen terug te sturen naar Senteurs d’Ailleurs srl, Stassartstraat 131 – 1050 Brussel zonder buitensporige vertraging en hoe dan ook ten laatste 14 dagen nadat u ons uw beslissing tot herroeping van dit contract hebt meegedeeld. Er wordt aangenomen dat aan deze tijdspanne voldaan is indien u het goed terugstuurt binnen de toegelaten termijn van veertien dagen. U zal de rechtstreekse kosten voor terugzending van het goed op u nemen. Bijlage 2 van Boek VI van het Wetboek van economisch recht MODELFORMULIER VOOR HERROEPING. U gelieve dit in te vullen en dit formulier uitsluitend terug te sturen indien u huidig contract wenst te herroepen.

 • Ter attentie van Senteurs d’Ailleurs sprl, Stassartstraat 131 – 1050 Brussel, per fax +32 (02) 502 58 43 op per e-mail sales@senteursdailleurs.com:

 • Hierbij maak ik u mijn herroepping kenbaar van het contract dat betrekking heeft op de verkoop van onderstaande goederen :
  • Besteld op (…) en ontvangen op (…)
  • Naam van de consument:
  • Adres van de consument:
  • Handtekening van de consument (enkel ingeval van notificatie van huidig formulier op papier)
  • Datum :

18. Intellectuele eigendomsrechten

Het merk « Senteurs d’Ailleurs » alsmede alle merken, illustraties, afbeeldingen en logo’s die voorkomen op de goederen van Senteurs d’ailleurs en alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan goederen van Senteurs d’Ailleurs, hun knowhow, hun toebehoren en hun verpakkingen, of deze nu al dan niet geregistreerd zijn, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Senteurs d’Ailleurs of hun respectievelijke rechthebbenden. Elke reproductie gedeeltelijk of volledig, wijziging of gebruik van deze merken, illustraties, afbeeldingen, enz… voor welk motief of op welke wijze ook, zonder uitdrukkelijk en voorafgaandelijk akkoord van Senteurs d’Ailleurs, is strikt verboden.

Hetzelfde geldt voor alle auteursrechten, tekeningen, modellen, brevetten die eigendom zijn van de verkoper.

19. Dozen met staaltjes

Op maat gemaakte en thematische monsterdozen zijn een dienst die uitsluitend is voorbehouden voor onlineverkoop. Ze worden op verzoek bereid wanneer u online bestelt. Wanneer een doos besteld en samengesteld werd, is het niet mogelijk om deze te ruilen of terug te sturen ingeval van fout van de klant, die zich bijvoorbeeld vergist heeft in de keuze van een parfum dat aan de doos diende toegevoegd te worden. Ingeval de doos beschadigd zou zijn gedurende transport, dient men een terugzendformulier in te vullen. In dat geval zullen wij de voucher annuleren en wordt een nieuwe doos toegestuurd. Wij zullen ons ervan vergewissen dat de voucher nog niet werd gebruikt.

De vouchers zijn een jaar geldig vanaf de dag van de bestelling,  enkel een keer geldig voor de producten, voorgesteld in de doos met staaltjes, voor parfums, eau de toilettes of eau de parfums in een formaat van minimaal 100ml. Ingeval de geur niet bestaat in minimaal 100 ml, is het mogelijk om een versie van 50 ml te bekomen.

Vouchers kunnen niet met elkaar worden gecombineerd. U kunt bijvoorbeeld geen product kopen met twee vouchers uit twee verschillende monsterdozen