Leveringen & retourzendingen

De levertijden bedragen 2 tot 10 werkdagen vanaf de datum waarop de bestelling gevalideerd is. Deze tijdspanne is indicatief maar kan gewijzigd worden. In voorkomend geval wordt u dit meteen meegedeeld.

Thuis, op het werk, bij de buren… Laat uw pakje bezorgen waar u dit wenst in Europese Unie. Leveringen buiten Europa naar landen die behoren tot Europese landen zijn niet mogelijk in het kader van Europese leveringen. (Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om te leveren in de Franse Overzeese Gebieden door Frankrijk aan te duiden als land voor de leveringen. Franse Overzeese Gebieden worden beschouwd als landen buiten Europa wat betreft logistiek en accijnzen.)

Leveringen zijn niet mogelijk naar landen zoals Noorwegen, UK en Zwitserland.

Leveringen buiten Europa zijn eveneens mogelijk maar dan dient u voorafgaandelijk onze klantendienst te contacteren: sales@senteursdailleurs.com

Op het moment dat uw bestelling verzonden wordt ontvangt u een e-mail waarop een trackingnummer vermeld staat.
Behoudens bijzondere omstandigheden of onbeschikbaarheid van één of meerdere artikelen worden de bestelde producten samen geleverd.

1. Verzendingen en leveringen – Plaats van levering

Van zodra de betaling van bedrag van de bestelling ontvangen is wordt de bestelling verzonden naar het adres dat u aangeduid hebt bij plaatsing van de bestelling. Elk leveringsadres buiten het land waarin de koper gedomicilieerd is kan gedurende het verloop van de bestelling geweigerd worden.

2. Verzendingen en leveringen – Leveringskosten

Tot nu toe leveren wij uitsluitend met Bpost. De leveringstijden hangen af van onze transporteur en kunnen 2 tot 3 werkdagen duren in functie van de dag van uw bestelling.

Wanneer wij uw bestelling samenvatten en alvorens u deze gevalideerd hebt, geven wij u de leveringskosten op. U zal dit bedrag verschuldigd zijn bovenop de prijs van de aangekochte producten.

Vanaf een aankoop van 150€ zijn er geen verzendingskosten van toepassing. Het is mogelijk om een spoedzending aan te vragen per e-mail aan sales@senteursdailleursdailleurs.com

Land van bestemmingBelastingen en accijnzenstandaardkostWaarde van de bestelling vanaf 150€
Belgiëinbegrepen5,95 € gratis
Nederland & Luxemburginbegrepen6,95 € gratis
Duitsland & Frankrijkinbegrepen10,00 €
Rest van Europainbegrepen15,00 € 
Roemanië, Estland, Slovakje, Letland, Slovenië, Litouwen, Koratiëinbegrepen25,00 € 

GELIEVE VOOR ELKE LEVERING BUITEN EUROPA ONZE E-SHOP DIENST TE CONTACTEREN OP sales@senteursdailleurs.com

3. Verzendingen en leveringen – Leveringstijd

De verkoper verbindt er zich toe dat de bestelde goederen zo spoedig mogelijk geleverd worden en dit ten laatste 30 dagen na plaatsing van de bestelling en onder voorbehoud van volledige betaling. De verkoper zal in de loop van de bestelling de leveringstijd en verschillende verzendingsmogelijkheden opgeven voor de aangekochte producten.

4. Verzendingen en leveringen – Problemen bij de levering

Indien blijkt dat bij levering de buitenkant van de verpakking schade vertoont, zal de koper het pak openen op het moment van levering en in aanwezigheid van de persoon van wie hij het ontvangt teneinde de staat van het artikel na te gaan.
De koper dient na te gaan of de koopwaar conform is op het ogenblik van de levering en desgevallend,  indien mogelijk op de leveringsbon, met de hand geschreven en ondertekend de eventuele vastgestelde anomalieën te vermelden (verpakking geopend, beschadigd product, enz…).

De koper dient vervolgens contact op te nemen met de Klantendienst van Senteurs d’Ailleurs , hetzij per e-mail, hetzij telefonisch. Ingeval de aangekochte producten niet conform zijn of beschadigd voor levering, kan de koper deze terugsturen en vervanging vragen op voorwaarde dat het probleem gemeld werd meteen bij levering.

5. Herroepingsrecht

U hebt het recht dit contract te herroepen zonder motivatie in een tijdspanne van veertien dagen.  Het herroepingsrecht vervalt 14 dagen na de dag waarop uzelf of een door u aangestelde derde, anders dan de transporteur, het goed fysiek in bezit heeft. Indien u meerdere goederen besteld hebt met eenzelfde bestelling en die goederen afzonderlijk geleverd werden, vervalt het herroepingsrecht 14 dagen na de dag waarop uzelf of een door u aangestelde derde, anders dan de transporteur, het laatste goed fysiek in bezit heeft.

Om gebruik te kunnen maken van uw herroepingsrecht, dient u ons uw beslissing tot herroeping van dit contract kenbaar te maken door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld brief per post, telefax of e-mail gericht aan Senteurs d’Ailleurs sprl, Stassartstraat, 131 – 1050 Brussel, per fax +32 (02) 502 58 43 of per e-mail sales@senteursdailleurs.com).

U kan eveneens het modelformulier voor herroeping invullen op onze internetsite of om het even welke andere ondubbelzinnige melding  doorsturen naar www.senteursdailleurs.com. Ingeval u hiervoor opteert, krijgt u meteen van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging toegestuurd van uw herroeping. Opdat de tijdspanne van het herroepingsrecht in acht zou genomen worden, volstaat het dat u het uitoefenen van het herroepingsrecht meedeelt voor het verval van de periode voorzien voor herroepingsrecht.

Het herroepingsrecht is slechts geldig onder volgende voorwaarden:

  • de verzegelde verpakking van de producten mag niet beschadigd of geopend zijn;
  • de producten dienen volledig te zijn en in hun oorspronkelijke verpakking;
  • lde producten moeten bewaard zijn op een droge plek, beschermd tegen licht, warmte en vocht;
  • lde aankoopfactuur moet bij de producten gevoegd zijn.
6. Inruilingen

De koper kan elk product, besteld via de internetsite, terugsturen met een vraag tot omwisseling binnen de14 kalenderdagen vanaf de datum van levering, onder volgende voorwaarden:

  • de verzegelde verpakking van de producten mag niet beschadigd of geopend zijn;
  • de producten dienen volledig te zijn en in hun oorspronkelijke verpakking;
  • de producten moeten bewaard zijn op een droge plek, beschermd tegen licht, warmte en vocht;
  • de aankoopfactuur moet bij de producten gevoegd zijn.

Geopende, onvolledige, beschadigde of bevuilde producten zijn niet inwisselbaar. Een product dat via de internetsite besteld werd op basis van een gepersonaliseerde bestelling op uw verzoek, kan niet teruggestuurd worden voor omwisseling.

Los van de hierboven gestelde hypothese kan de bestemmeling van een geschenk wel gebruik maken van de mogelijkheid tot omwisseling, met dien verstande dat in het kader van een omwisseling op afstand via de Dienst na Verkoop van Senteurs d’Ailleurs, er geen terugbetaling kan gebeuren naar de bestemmeling toe ingeval van prijsverschil. In geval van een ruil van artikelen zal de oorspronkelijke aankoop geschrapt worden. De betaling van de nieuwe aankoop zal vereffend worden door compensatie met de vorige aankoop, met dien verstande dat het saldo ten gunste van de koper blijft als credit, tenzij deze opnieuw contact opneemt met de Dienst na Verkoop van Senteurs d’Ailleurs.

De verzendingskosten voor het terugsturen van producten zullen enkel vergoed worden indien het terugzenden verantwoord is omwille van het niet conform zijn van de geleverde producten (verkeerde referentie, beschadigd product, enz…). Senteurs d’Ailleurs kan niet aansprakelijk gehouden worden ingeval van verlies, versturing naar een verkeerd adres of vertraagde levering van een product dat de koper wenst terug te sturen naar de verkoper. De  risico’s van het transport van uw keuze vallen uitsluitend  onder uw verantwoordelijkheid.

Download het retourformulier7.  Conformiteit– Garantie

L’acheteur doit s’assurer lors de la livraison que les articles qui lui ont été livrés correspondent à sa commande. Les produits vendus sur le Site Internet sont soumis aux conditions de garantie légale. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage habituel auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En cas de non-conformité ou de défaut du produit, le vendeur peut librement choisir entre le remplacement du produit, la réparation du produit ou il peut offrir une réduction de prix, à l'exclusion des dommages et intérêts. Le vendeur est autorisé à remplacer ou réparer le produit plusieurs fois successives. L'acheteur ne peut exiger une réduction du prix ou que le contrat soit annulé qu’après plusieurs défauts de remplacement ou de réparation.

Les garanties ne s'appliquent plus en cas d’'utilisation, traitement ou manipulation anormal du produit ou en cas d’utilisation, traitement ou manipulation du produit qui serait contraire aux règles d’utilisation du produit ou contraire aux instructions fournies par le vendeur.

8. Beperking van de aansprakelijkheid

De verkoper kan in geen enkel geval aansprakelijk gehouden worden voor elke onrechtstreekse schade, incident, bijzonder of bijkomend, resulterend uit de aankoop van Senteurs d’Ailleurs producten op de internetsite. De verkoper kan enkel aansprakelijk gesteld worden, hetzij door onrechtmatigheid of contractueel, voor rechtstreekse schade, berokkend aan de koper of elke andere persoon ten gevolge van fraude (bedrog) vanwege de verkoper onder voorbehoud van de dwingende bepalingen van de Belgische wet van 25 februari 1991 met betrekking tot de aansprakelijkheid voor defecte producten.